Силабуси навчальних дисциплін для здобувачів освіти ОС Молодший бакалавр

Галузь знань – 22 Охорона здоров’я
Спеціальність – 226 Фармація, промислова фармація
Освітньо-професійна програма – Фармація
Рівень вищої освіти – початковий (короткий цикл)
Ступінь вищої освіти – молодший бакалавр
Форма навчання – денна, заочна

Українська мова  за професійним спрямуванням

Філософія

Іноземна  мова за професійним спрямуванням

Історія  та культура України 

Загальна та неорганічна хімія

Анатомія та фізіологія людини

Органічна хімія

Латинська мова

Аналітична хімія

Фармацевтична ботаніка

Основи мікробіології

Технологія ліків

Фармакогнозія

Фармацевтична хімія

Фармакологія

Організація та економіка фармації

Домедична допомога

Пропедевтична практика з технології ліків, організації та економіки фармації

Практика з фармацевтичної ботаніки та фармакогнозії

Переддипломна практика

Іноземна мова

Валеологія

Гігієна у фармації та екологія

Біологія з основами генетики

Безпека життєдіяльності та охорона праці в галузі

Медичне та фармацевтичне товарознавство

Інформаційні технології у фармації

Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій

Фітотерапія

Фармацевтична опіка

Print Friendly, PDF & Email