Силабуси навчальних дисциплін для здобувачів освіти ОС Бакалавр

Галузь знань – 22 Охорона здоров’я
Спеціальність – 226 Фармація, промислова фармація
Освітньо-професійна програма – Фармація
Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський)
Ступінь вищої освіти – бакалавр
Форма навчання – денна, заочна

 1. Українська мова за професійним спрямуванням
 2. Історія та культура України
 3. Анатомія та фізіологія людини
 4. Загальна та неорганічна хімія
 5. Латинська мова
 6. Фармацевтична ботаніка
 7. Мікробіологія з основами імунології
 8. Патологічна фізіологія
 9. Органічна хімія
 10. Аналітична хімія
 11. Домедична допомога
 12. Фізична та колоїдна хімія
 13. Біологічна хімія
 14. Іноземна мова за професійним спрямуванням
 15. Гігієна у фармації та екологія
 16. Технологія ліків
 17. Фармакогнозія
 18. Фармацевтична хімія
 19. Фармакологія
 20. Організація та економіка фармації
 21. Філософія
 22. Безпека життєдіяльності та охорона праці в галузі
 23. Інформаційні технології у фармації
 24. Пропедевтична практика з технології ліків, організації та економіки фармації
 25. Практика з фармацевтичної ботаніки та фармакогнозії
 26. Технологічна практика
 27. Переддипломна практика

 

Print Friendly, PDF & Email