Педагогічні читання 2018

Шановні колеги!

До вашої уваги пропонуються матеріали цьогорічних педагогічних читань.

Т. С. Абідова
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ НФаУ

В. В. Аксакова
ФАСИЛІТАЦІЯ ЯК ОРІЄНТОВАНА ОСНОВА ДЛЯ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТ-НОГО ПІДХОДУ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ФАРМАЦЕВТІВ

Т.М. Качура
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА – ОДИН З НАПРЯМІВ СТУДЕНТОЦЕНТРОВАНОГО ПІДХОДУ

Ю. І. Лучко
Технологія зустрічних зусиль (один з аспектів реалізації студентоцентрованого підходу на заняттях із зарубіжної літератури)

О. В. Мартинова, В. В. Крикля
РЕАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ СТУДЕНТОЦЕНТРОВАНОГО НАВЧАННЯ ПРИ ВИКЛАДАННІ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНИХ ДИСЦИПЛІН

І. М. Пасєвіна
ГРАФО-АНАЛІТИЧНІ РОЗРАХУНКИ, ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ «ПРОЦЕСИ І АПАРАТИ

О.В. Рудакова
ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ САМООСВІТИ ТА САМОРОЗВИТКУ

О. І. Рудакова
РЕАЛІЗАЦІЯ СТУДЕНТОЦЕНТРОВАНОГО ПІДХОДУ ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ В ПОЗААУДИТОРНІЙ РОБОТІ

Г. Ю. Сафронова
СТУДЕНТОЦЕНТРОВАНЕ НАВЧАННЯ: ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ, ПАРАМЕТРИ І УМОВИ

О. В. Строна
СУЧАСНІ МЕТОДИ ТА ПЕДАГОГІЧНІ ПРИЙОМИ ФОРМУВАННЯ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ПРИ ВИВЧЕННІ ФАРМАКОЛОГІЇ

О. В. Сухенко
ЗДОРОВ᾿ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ЕКОЛОГІЇ У ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ КОЛЕДЖІ

В. М. Тюкіна, В. В. Берестова
СТУДЕНТОЦЕНТРОВАНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У КОЛЕДЖІ НФаУ

Ю. В. Шабаєва
ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ В РОБОТУ ВИКЛАДАЧІВ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ «ХІМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН» КОЛЕДЖУ НФаУ

В. І. Бондаренко
МЕТОДИ ТА ПРИЙОМИ АКТИВІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО КОЛЕДЖУ ПРИ ВИВЧЕННІ ФАРМАКОЛОГІЇ

О. В. Драннік
Студентоцентризм при викладанні суспільних дисциплін

Ю. В. Ісаєнко
РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ ЯК ОДИН ІЗ МОЖЛИВИХ ЕЛЕМЕНТІВ СТУДЕНТОЦЕНТРОВАНОГО НАВЧАННЯ

В. М. Колісник
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ФАРМАЦЕВТІВ У КОЛЕДЖІ НФаУ ПРИ ВИКЛАДАННІ ТЕХНОЛОГІЇ ЛІКІВ

Т. О. Кудрявцева
СТУДЕНТОЦЕНТРОВАНЕ НАВЧАННЯ ЯК СУЧАСНА ПАРАДИГМА ВИЩОЇ ОСВІТИ

Т. Л. Столяренко
СТУДЕНТОЦЕНТРИЗМ ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ В НАВЧАННІ

Л. О. Цибульник
ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЗБЕРІГАЮЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ХОДІ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

Л. О. Цибульник
КЕРІВНИК ГРУПИ ТА ЗАХОДИ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ

Н. П. Богомол, Н. Б. Гаврилова
СТУДЕНТОЦЕНТРОВАНИЙ ПІДХІД ДО ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ТЕХНОЛОГІЯ ЛІКІВ» У КОЛЕДЖІ НФАУ

В. Г. Супруненко
Анкетування студентів як елемент роботи викладача у процесі студентоцентрованого навчання

Print Friendly, PDF & Email