Коледж сьогодні

y-story-ya-Kolledzh-NFaU-3
Коледж Національного фармацевтичного університету – державний заклад вищої освіти, який готує фахівців галузі знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти та освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» за освітньо-професійними програмами:

Коледж є структурним підрозділом Національного фармацевтичного університету.

Освітня діяльність здійснюється на основі базової та повної загальної середньої освіти за очною (денною) та заочною формами навчання. Випускники, які навчаються на основі базової загальної середньої освіти, разом з дипломом отримують атестат про повну загальну середню освіту.

Контингент студентів на сьогодні складає 1343 особи, які навчаються на 4 відділеннях коледжу:

 • фармацевтичне №1
 • фармацевтичне №2
 • хіміко-технологічне
 • заочне

Освітній процес здійснюють 82 педагогічних працівника, серед яких:

 • 9 кандидатів наук,
 • 2 доценти,
 • 44 спеціаліста вищої категорії,
 • 19 методистів,
 • 11 старших викладачів,
 • 2 аспіранта,
 • 7 магістрів зі спеціальності «Педагогіка вищої школи».

В освітньому процесі акцентується увага на розвитку професійних компетентностей майбутніх фахівців із урахуванням специфіки майбутньої практичної діяльності.

Навчання здійснюється на засадах студентоцентрованого підходу з використанням особистоорієнтованих педагогічних технологій. Всі заняття викладаються державною мовою.

Матеріально-технічна база лабораторій і кабінетів, їх технічний стан відповідають ліцензійним вимогам.
Розвинена високотехнологічна бібліотечно-інформаційна система, яка має власну базу даних за фармацевтичним напрямом, створює комфортні умови для самостійної роботи студентів у читальному залі.

В коледжі працює кафе харчувального комплексу – це соціально-орієнтовний заклад надання раціонального, корисного і, насамперед, доступного харчування.

На території коледжу знаходяться два гуртожитка з для комфортними умовами проживання, що дає можливість забезпечити іногородніх студентів місцями проживання в повному обсязі.

Випускники коледжу, маючи міцний запас знань, продовжують здобувати вищу освіту в університетах за скороченими термінами навчання (Національний фармацевтичний університет, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харківський національний університет ім. Каразіна, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова тощо).

Print Friendly, PDF & Email