Академічна доброчесність

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень (відповідно до Ст. 42 Закону України «Про освіту»), підвищення якості освітнього процесу.

Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає:

 • самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання, за винятком випадків, коли такі завдання передбачають групову форму роботи;
 • надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації;
 • посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;
 • дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права.

Порушенням академічної доброчесності здобувачами освіти вважається (Ст. 42, Ч. 4 Закону України  «Про освіту»):

Академічний плагіат – «оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості), та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства».

Компіляція – процес написання роботи, твору, наукової праці на підставі чужих матеріалів без самостійного поглибленого дослідження (вивчення) проблеми та опрацювання джерел без внесення в нього правок, з посиланням на авторів та «маскуванням» шляхом написання перехідних речень між скопійованими частинами тексту.

Обман – надання завідомо неправдивої інформації стосовно власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітньої процесу; формами обману вбачаються: академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування.

Списування – виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, окрім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання.

Також, Ст. 26, п.5 Закону України «Про фахову передвищу освіту» порушеннями академічної доброчесності встановлено:

Академічне шахрайство – використання під час контрольних заходів непередбачених допоміжних матеріалів та/або технічних засобів, проходження процедур контролю результатів навчання підставними особами, подавання як результатів власної праці творів, виконаних іншими особами, у тому числі на замовлення;

Несанкціонована співпраця – надання здобувачам освіти допомоги педагогічними (науково-педагогічними) працівниками, батьками або іншими особами, що не передбачена умовами виконання завдань;

Необ’єктивне оцінювання – свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання здобувачів освіти, їхніх творчих здобутків.

Хабарництво – надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі (у випадках, визначених чинним законодавством, хабарництво може утворювати склад кримінального злочину «неправомірна вигода», передбаченого Ст. 368, 3683, 369 Кримінального кодексу України).

Відповідальність за порушення вимог академічної доброчесності.

Згідно із Ст. 42, Ч.6 Закону України «Про освіту», Ст. 26. П.7 Закону України «Про фахову передвищу освіту» за порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть притягатися до такої академічної відповідальності:

 • зауваження;
 • повідомлення батькам, законним представникам;
 • повторне проходження поточного, підсумкового та/або річного оцінювання;
 • повторне проходження державної підсумкової атестації та/або атестації здобувачів;
 • повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої, освітньо-професійної програми;
 • позбавлення академічної стипендії;
 • позбавлення наданих закладом фахової передвищої освіти пільг з оплати навчання;
 • позбавлення отриманих з порушенням академічної доброчесності призових місць на учнівських та студентських змаганнях, турнірах, олімпіадах, конкурсах;
 • відрахування із закладу освіти.

Порядок виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності, а також види відповідальності за конкретні порушення визначаються Комісією з академічної доброчесності Коледжу Національного фармацевтичного університету (Положення про Комісію з академічної доброчесності Коледжу НФаУ (college.nuph.edu.ua) за погодженням з органами студентського самоврядування (Ст. 26 Закону України «Про фахову передвищу освіту»).

Print Friendly, PDF & Email