Організація та методичне забезпечення освітнього процесу

Обговорити й ознайомитися зі статтями й тезами виступів секції “Організація та методичне забезпечення освітнього процесу” Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції “Якість вищої освіти: сучасний стан та шляхи забезпечення” можна нижче:

Статті

М. В. Полковникова, О. О. Якиміва
НАВЧАЛЬНО – МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАНЯТЬ, ЯК ЗАСІБ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО ПРОФІЛЮ З ДИСЦИПЛІН «МЕДСЕСТРИНСТВО В ХІРУРГІЇ» ТА «ХІРУРГІЯ»

В. В. Аксакова
РОЛЬ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ПРИ ВИВЧЕННІ ФАРМАКОЛОГІЇ У ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ КОЛЕДЖІ

Д.В. Бобильов
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР

Л. М. Богданова, Г. Ю. Сафронова, І. Л. Шевченко
РОБОЧИЙ ЗОШИТ – ВАЖЛИВА СКЛАДОВА НАВЧАЛЬНО – МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

І.Д. Бойчук
РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЯК ФАКТОР ЯКІСНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ

В.А. Болух
АНАЛІТИЧНИЙ, СИНТЕТИЧНИЙ ТА АНАЛІТИКО-СИНТЕТИЧНИЙ МЕТОДИ ДОВЕДЕННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ТВЕРДЖЕНЬ ЯК ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ ЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ

В.І. Бондаренко, Т.С. Абідова
МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ЗВЯЗКИ ЯК ЧИННИК ВДОСКОНАЛЕННЯ ВИВЧЕННЯ ФАРМАКОЛОГІЇ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ФАРМАЦЕВТА

О.В. Бондаренко, Ю.М. Столяренко
ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ЯК ОДИН ІЗ ШЛЯХІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАНЯТТЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

В.В. Бур’янова
НАВЧАЛЬНА ГРА ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ

Л.В. Вовк ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

О.А. Галкіна, В.М.Корнієнко
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ – ВАЖЛИВИЙ ШЛЯХ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

О.С. Гашинська, О.В. Горська
УДОСКОНАЛЕННЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ПРОЦЕСУ ВИКЛАДАННЯ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ

О.В. Гейко, Т.М. Качура
ПИТАННЯ АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ ДО ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В КОНТЕКСТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ НА ЗАНЯТТЯХ З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

В.В. Горбаньов
ЗНАЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ІСТОРІЯ МЕДИЦИНИ ТА ФАРМАЦІЇ» ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ФАРМАЦІЇ

В.В. Гузєва, І.В. Кійко
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ ПРИ ВИКЛАДАННІ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ХІМІЇ

С.В. Діденко, О.О. Кімельман
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ПЕРШОМУ ТА ДРУГОМУ КУРСАХ У КОЛЕДЖІ НАЦІОНАЛЬНОГО ФАРМАЦЕВТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

А.Ю. Дмитрук
КРОСВОРД ЯК ОДНА ІЗ ФОРМ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ ПЕРЕВІРЕННЯ ЗНАНЬ НА ЗАНЯТТЯХ ФІЗИКИ

Л.В. Довженко
ПРОБЛЕМНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ВИКОРИСТАННЯ ВІДЕОРЕСУРСІВ ПРИ ВИВЧЕННІ МІКРОБІОЛОГІЇ

О.В. Драннік
МЕТОД ПРОЕКТІВ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ВИХОВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ

Н. П. Завадська
АНАЛІЗ ЕЛЕКТРОННОГО РЕСУРСУ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ З ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ДОСЛІДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ

Л.Є. Зайцева
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

В.А. Зінченко
СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Л.О. Зубрицька, Т.Р. Зубрицька
ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ

С.О. Кленська
ПРИНЦИПИ САМОАКТУАЛІЗАЦІЇ СТУДЕНТІВ ПРИ ПІДГОТОВЦІ МЕДИЧНИХ ФАХІВЦІВ

В.М. Клязника, Л.С. Степанчук
ЗНАЧЕННЯ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДЛЯ ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФАРМАЦЕВТА

І.С. Ковальчук
МЕТОД КЕЙС-СТАДІ У ПРОФЕСІЙНОМУ НАВЧАННІ

Г.В. Козаченко
ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФАХІВЦІВ – ФАРМАЦЕВТІВ

Р.О. Козаченко
ФОРМУВАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ ГЕОГРАФІЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

В.М.Колісник
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТЕХНОЛОГІЇ ЛІКІВ

Т.О. Костяна
ДІЛОВА ГРА ЯК ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ ТВОРЧОЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ

Н.М. Косяченко, І.А. Бобкова
АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ОЧІКУВАНЬ СТУДЕНТІВ КВНЗ «ЖИТОМИРСЬКИЙ БАЗОВИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ КОЛЕДЖ ІМ. Г.С. ПРОТАСЕВИЧА» СТОСОВНО ЯКОСТІ НАВЧАННЯ

А.В. Кузнєцова
ПИТАННЯ КОМУНІКАЦІЇ У ФОРМУВАННІ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОЇ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ

О.В. Купріянова, Л.В. Курова, Т.М. Лебединець
ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПЕДІАТРИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МОЛОДШИХ МЕДИЧНИХ ФАХІВЦІВ ЗАСОБАМИ МУЛЬТИМЕДІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Ю.І.Лучко
МЕДІАОСВІТА В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ МЕДІАОСВІТНІХ ЗАНЯТЬ

А. Є. Мартиненко А. Є.
ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ ПРИ ВИКЛАДАННІ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ

С.П. Мельничук, Т.Г. Копчук
ПІДГОТОВКА МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ ФАРМАЦІЇ В УМОВАХ СУЧАСНОГО НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

О. О. Мосієнко, І. К. Лінькова
АНАЛІЗ ГІГІЄНІЧНИХ НАВИЧОК СТУДЕНТІВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ВИКЛАДАННЯ ГІГІЄНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

І. Є. Процюк
ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАРМАЦЕВТІВ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ НОВИХ ДЕРЖАВНИХ ОСВІТНІХ СТАНДАРТІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

О.І. Рудакова
ЗАСТОСУВАННЯ НЕТРАДИЦІЙНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ПРИ ВИКЛАДАННІ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ В КОЛЕДЖІ НФаУ.

І. А. Сасімова, О.М. Бондаренко
ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В КОЛЕДЖІ ПЕРЕРОБНОЇ ТА ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ХНТУСГ

О.А.Семеняченко, Л.А. Орлова
ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ У НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ФАРМАЦІЯ»

Н.М.Сеньків
ПРОБЛЕМИ ПОЛІКУЛЬТУРНИХ ВМІНЬ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ В НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ /

А.В. Сініченко, Л.М. Грицик
НАВЧАЛЬНО-ТРЕНІНГОВІ ЦЕНТРИ ЯК СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАРМАЦЕВТІВ

Л.Д. Слабінська
УПРАВЛІННЯ ТВОРЧО-ПОШУКОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПЕДАГОГІВ

О.В. Строна
САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ЯК СКЛАДОВА ЯКОСТІ ОСВІТИ У КОЛЕДЖІ НФаУ

В.М. Тюкіна, В.В. Берестова
НАВЧАЛЬНО – МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ФАРМАКОГНОЗІЯ» У КОЛЕДЖІ НФАУ – ЯК СКЛАДОВА ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАРМАЦЕВТІВ

О. В. Халіман
ІНТЕГРОВАНІ ЗАНЯТТЯ ЯК ВИД НЕСТАНДАРТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ФОРМИ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

О.А. Чернієнко
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФІЗИЧНИХ РЕАБІЛІТОЛОГІВ

Ю.В. Шабаєва
ПОШУКОВО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ

Тези

О.О. Бородкіна
З ДОСВІДУ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ НА ВІДДІЛЕННІ «ПРАВОЗНАВСТВО» ЗА ДОПОМОГОЮ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ

Н.В. Бурлаченко
ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (КУЛЬТУРОЛОГІЧНА ОРІЄНТАЦІЯ)

О.Г.Василенко
ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ ЯК ПРОВІДНА КОНЦЕПЦІЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ

Вахніна Н.Г., Кириченко Л.М.
БІНАРНА ДІЛОВА ГРА ЯК ЗАСІБ ПІДГОТОВКИ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАРМАЦЕВТІВ

Г.С. Гвоздецька
ВЕДЕННЯ ЩОДЕННИКА ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК ЯК ШЛЯХ ДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР

Л.О. Горяча, І.В. Коломієць, Т.С. Прокопенко
ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ В ПРАКТИЦІ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ НФаУ

Т.І. Дорошенко, І.О. Головаш
СТВОРЕННЯ ПОТУЖНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА – КРОК У ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

Р.М. Зеленський
З ДОСВІДУ ФОРМУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НА ЗАНЯТТЯХ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ НФАУ

В.О. Івахненко
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ПЕДАГОГІЧНОМУ КОЛЕДЖІ

І.В.Ільїнова
З ДОСВІДУ ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРИЙОМІВ І МЕТОДИК ПРИ ВИКЛАДАННІ ЮРИДИЧНИХ ДИСЦИПЛІН НА ВІДДІЛЕННІ «ПРАВОЗНАВСТВО»

Ю.В. Ісаєнко
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІНИ «ОРГАНІЧНА ХІМІЯ»

О.В. Логвиненко
МОТИВАЦІЙНІ АСПЕКТИ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСВОЮВАНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

О.В. Монастирська
УМОВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА

В.Є. Нейко, Н.В. Зозуляк, І.В. Тимків
ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ІЗ ПРЕДМЕТУ «СЕСТРИНСЬКА ПРАКТИКА»

Л.П. Радюк
ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИКИ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ

О.В. Рудакова
ЗАСТОСУВАННЯ АКТИВНИХ ФОРМ НАВЧАННЯ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНЦІЙ

Т. Л. Столяренко
ОПТИМІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У Коледжі НФаУ

Н.О. Федірко
ВИКОРИСТАННЯ WEB-QUEST МЕТОДУ В ІНШОМОВНІЙ ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ

Є. М. Хажевська
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАНЯТЬ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (АНГЛІЙСЬКОЇ)

Л.О. Цибульник
ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ – ОДИН З ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМКІВ ВИХОВНОЇ РОБОТИ

Н.А. Шрам
ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИКЛАДАННІ ПРОФЕСІЙНИХ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Для перегляду статей і тез необхідний PDF-переглядач. Для обговорення статей і тез користуйтеся віконцем коментування внизу сторінки.

Print Friendly, PDF & Email