Положення про практику

 

Положення про практику

Практика студентів Фахового коледжу Національного фармацевтичного університету є однією з основних складових програми підготовки фахівців, основним завданням якої є якісна практична підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст.

В нових економічних умовах вищим навчальним закладам слід передусім розвивати і надавати високоякісну, сучасну, професійну підготовку. Перехід до економіки, що функціонує на основі ринкових відносин, змушує концептуально удосконалювати взаємовідносини між навчальним закладом та ринком праці України. Практична підготовка має базуватися на концепції гармонійного розвитку людини як суб’єкту професійної діяльності.

В процесі професійної підготовки увага відповідальних осіб повинна акцентуватися на:

 • розвитку творчих здібностей практиканта;
 • його самостійності;
 • умінні приймати рішення;
 • розвитку його здатності працювати в колективі.

Таким чином, система якості практики складається з двох компонентів: теоретичного навчання у коледжі та практичної підготовки на базах практики.

1. Загальні положення

 1.1  Положення розроблене на підставі:

 •  Закону України «Про освіту»
 • Закону України «Про вищу освіту»
 • Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України (Наказ Міністерства освіти України від 08.04.93 № 93, наказ № 351 від 20.12.94р. «Про внесення змін до Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України») та інструкції про організацію та проведення практики студентів медичних і фармацевтичних вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації (Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 16.04.96 №78)                
 • «Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової і організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів» (Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.08.02 №450)
 •  «Про затвердження форм документів з підготовки кадрів у вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації» (наказ МОН, молоді та спорту України від 23.03.12 № 384), «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29 березня 2012 року № 384» (наказ МОН, молоді та спорту України від 05.06.2013 № 683)  

1.2  Практика студентів в Фаховому коледжі НФаУ є невід’ємною складовою частиною підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем  молодший спеціаліст у галузі “Охорона здоров’я” за освітніми програмами:  

 “Фармація”

Види практики:

 • Пропедевтична практика.
 • Фармакогностична практика.
 • Технологічна практика.
 • Переддипломна практика.

 

 “Аналітичний контроль якості хімічних лікарських сполук

Вид практики:

 • Виробнича практика.

 “Виробництво фармацевтичних препаратів”

Види практики:

 • Ознайомлювальна практика.
 • Одержання робітничої професії.
 • Технологічна практика.
 • Переддипломна практика.

1.3  Практика студентів проводиться на базах практики, що відповідають вимогам програм. Визначення баз практики здійснюється адміністрацією коледжу на підставі прямих договорів. Коледж  не пізніше ніж за два місяці до початку практики укладає з базами практик договори, в яких відмічається спеціальність, вид практики та кількість студентів – практикантів. Розподіл студентів на закріплені бази здійснюють циклові комісії.

1.4  Тривалість робочого тижня студентів становить 30 годин, з урахуванням самостійної роботи – 54 години.  

2. Мета, види і зміст практики

2.1  Мета практики – закріплення теоретичних знань, набутих в процесі навчання, формування у студентів професійних умінь та навичок, оволодіння студентами сучасними методами і формами організації виробництва.

2.2   За метою та змістом практика студентів може бути: навчальною та виробничою. Завданням навчальної практики є ознайомлення студентів з специфікою майбутньої спеціальності, отримання первинних професійних умінь і навичок із загально-професійних та спеціальних дисциплін, оволодіння робітничою професією.

2.3.  Види практики, їх мета, тривалість, термін проведення визначаються навчальним планом. На його підставі цикловими комісіями розробляються наскрізні програми практик. Згідно з наскрізними програмами зі спеціальностей складаються робочі програми відповідних видів практики та інші методичні документи.  

   Наскрізна програма практики студентів зі спеціальності і форми навчання – це основний навчально-методичний документ, що регламентує мету, зміст і послідовність проведення практики студентів на визначених базах практики, підведення підсумків практики та містить рекомендації щодо видів, форм і методів контролю якості підготовки фахівця.  Наскрізна програма практики затверджується керівником вищого навчального закладу. Циклові комісії розробляють, окрім наскрізних та робочих програм практики, інші методичні документи, що сприяють досягненню високої якості проведення практики студентів.

Метою технологічної практики є ознайомлення студентів-практикантів безпосередньо на підприємствах, організаціях, установах з виробничим процесом і технологічним циклом виробництва, відпрацювання вмінь і навичок з робітничої професії та спеціальності, закріплення знань, отриманих при вивченні певного циклу теоретичних дисциплін та придбання первинного практичного досвіду.

Переддипломна практика є завершальним етапом навчання і проводиться з метою узагальнення і вдосконалення знань, практичних умінь та навичок на базі конкретного суб’єкта господарювання, оволодіння професійним досвідом та готовності майбутнього фахівця до самостійної трудової діяльності, збору матеріалів для дипломного проекту.                                          

3. Бази практики

 

3.1   Практика студентів Фахового коледжу НФаУ проводиться на базах практики, які забезпечують виконання програми для освітньо-професійних рівнів бакалавра та молодшого спеціаліста. Навчальна практика для отримання професійних навичок проводиться у навчальних лабораторіях та навчально-дослідних ділянках коледжу.

3.2   Студенти можуть самостійно, за погодженням з адміністрацією коледжу, підбирати для себе базу практики і пропонувати її для використання.

3.3   У залежності від обраної спеціальності базами практики є аптечні підприємства різних форм власності, хімічні та хіміко-фармацевтичні підприємства, обласні державні інспекції з контролю якості, контрольно-аналітичні лабораторії, санітарно-епідеміологічні станції та ботанічні сади.

4. Організація і керівництво практикою

4.1   Відповідальність за організацію, проведення і контроль практики студентів  покладається  на  директора коледжу. Навчально-методичне керівництво і виконання програм практик забезпечують циклові комісіїЗагальну організацію практики та контроль за її проведенням здійснює заступник директора з навчально-виробничої роботи. До керівництва виробничою практикою студентів залучаються досвідчені викладачі циклових комісій спеціальних дисциплін, завідуючі відділеннями, завідувач виробничою практикою.

4.2   Керівник практики від коледжу:

 • забезпечує проведення всіх організаційних заходів перед практикою: проводить інструктаж щодо мети, терміну, змісту практики та з техніки безпеки, надає теми курсових або (та) дипломних робіт;
 • надає студентам рекомендації щодо оформлення звітної документації: письмового звіту, щоденника  тощо;
 • контролює своєчасний початок на базі, наявність методичного забезпечення, хід практики, засвоєння навичок, передбачених програмою практики;
 • контролює забезпечення нормальних умов праці студентів та проведення з ними обов’язкових інструктажів з охорони праці і техніки безпеки на підприємстві;
 • у тісному контакті з керівником практики від бази практики забезпечує високу якість її проходження згідно з програмою, вивчає побажання керівників бази практики;
 • приймає залік із практики;
 • подає заступнику директора з навчально-виробничої роботи (завідувачу виробничою практикою) письмовий звіт про проведення практики із зауваженнями і пропозиціями щодо поліпшення практики студентів.

4.3   Керівники баз практики разом з адміністрацією коледжу  несуть відповідальність за організацію, якість і результати практики студентів.

4.4   Керівник практики від бази практики:

 • несе особисту відповідальність за проведення практики;
 • організовує практику у відповідності з програмами практики;
 • організовує навчання студентів правил техніки безпеки і охорони праці;
 • забезпечує виконання графіків проходження практик по структурних підрозділах підприємства;
 • надає студентам-практикантам можливість користуватися наявною літературою, необхідною документацією;
 • забезпечує і контролює дотримання студентами-практикантами правил внутрішнього розпорядку;
 • створює необхідні умови для засвоєння практикантами нової техніки, передової технології, сучасних методів організації праці тощо

4.5   Студенти коледжу   при проходженні практики зобов’язані:

 • до початку практики одержати від керівника практики від коледжу консультації щодо оформлення всіх необхідних документів;
 • у завідувача виробничої практики отримати направлення на відповідну базу;
 • дотримуватись правил охорони праці та техніки безпеки на базі практики;
 • систематично подавати щоденник та звіт для перевірки керівникові практики від коледжу;
 • своєчасно скласти залік з практики.   

5. Підведення підсумків практики

5.1  Після закінчення терміну практики студенти повинні своєчасно подати керівнику практики від коледжу щоденник та письмовий звіт, підписані і оцінені безпосередньо керівником від бази практики.

5.2  Звіт з практики захищається студентом з диференційованою оцінкою комісії, призначеній заступником директора з навчально-виробничої роботи. До складу комісії входять керівники практики від коледжу та баз практики. Комісія приймає залік у студентів на базах практики в останні дні її проходження або у коледжі на протязі перших 10 днів семестру, що  починається після практики. Оцінка за практику вноситься в залікову відомість, залікову книжку студента та враховується стипендіальною комісією при визначенні розміру стипендії разом з його оцінками за результатами підсумкового контролю.

5.3  Студенту, який не виконав програму практики без поважних причин може бути надано право повторного проходження практики. Якщо студент востаннє  отримав негативну оцінку по практиці, відраховується з коледжу.

5.4  За результатами виробничої практики викладачами та студентами коледжу проводяться наукові конференції.

5.5  Підсумки кожної практики обговорюються на засіданнях циклових комісій, а загальні підсумки практики підводяться на педагогічних радах коледжу два рази на рік.                          

6. Матеріальне забезпечення практики

6.1  Джерела фінансування практики студентів коледжу визначаються формою замовлення на фахівців: державні кошти або кошти фізичних осіб. Для фінансування практики коледж   може залучити  додаткові джерела фінансування, не заборонені законодавством. Витрати на практику студентів коледжу  входять складовою частиною на підготовку фахівців.

6.2  Оплата праці безпосередніх керівників практики здійснюється навчальним закладом на умовах погодинної оплати із розрахунку 1,0 година на одного студента за тиждень.

6.3  Оплата праці керівника практики від коледжу здійснюється за рахунок коштів навчального закладу, передбачених в кошторисах на практику за нормативами погодинної оплати.

6.4  Під час практики у період роботи на робочих місцях з виплатою заробітної плати, за студентами зберігається право на одержання стипендії за результатами підсумкового контролю. Проїзд студентів коледжу  залізничним та автомобільним транспортом (до 50км ) до місця знаходження баз практики сплачується студентами за свій рахунок. Терміни і витрати часу на керівництво практикою, кількість студентів у   підгрупах встановлюється відповідно до навчальних планів та фінансування.

6.5  Оплата відряджень викладачам коледжу – керівникам практики студентів, здійснюється навчальним закладом згідно з чинним законодавством.

 

Print Friendly, PDF & Email