Положення

Положення про Фаховий коледж НФаУ.

Положення про огранiзацiю освiтнього процесу у Фаховому коледжі  НФаУ.

Положення про педагогiчну раду 

Положення про робочi органи (адмiнiстративна  рада, методична рада) ФК НФаУ.

Положення про внутрiшню систему забезпечення якостi освiти у Фаховому коледжi НФаУ.  

Положення про практичну пiдготовку здобувачiв вищоi та передвищоi освiти ФК НФаУ. 

Положення про порядок оцiнювання здобувачiв вищоi та фаховоi передвищоi освiти ФК НФаУ. 

Положення про атестацiю здобувачiв вищоi та фаховоi передвищоi освiти у ФК НФаУ.

Положення про вiдрахування, переривавання навчання, поновлення і переведення, порядок надання академічної відпустки здобувачам вищої та фахової передвищої освіти у ФК НФаУ. 

Положення про органiзацiю самостiйноi роботи здобувачiв освiти у ФК НФаУ.

Положення про порядок та умови обрання здобувачами освiти дисциплiн вiльного вибору у ФК  НФаУ.

Положення про оцiнювання результатiв навчання здобувачiв освiти за типовою програмою профiльноi середньої освіти у ФК НФаУ.

Положення про змiшане навчання в освiтньому процесі у ФК НФаУ. 

Положення про формування силабусiв навчальних дисциплiн у ФК НФаУ.

Положення про заочну форму навчання ФК НФаУ.

Положення про органiзацiю виховноi роботи у ФК НФаУ.

Положення про веб-сайт ФК НФаУ.

Поження про лабораторiю інформаційних технологій ФК НФаУ.

Положення про вiддiлення ФК НФаУ.

Положення про навчально-методичний пiдроздiл у ФК НФаУ (навчальна частина, навчально-методичний кабінет, циклові комісії).

Положення про Школу професійної адаптації педагогічних працівників-початківців.

Положення про планування, проведення та оцінювання відкритих навчальних занять педагогічних працівників.

 

 

Print Friendly, PDF & Email