Візуалізація в освітньому процесі

28.01.21 р. Круглий стіл

«Візуалізація в освітньому процесі»

Шановні колеги, до вашої уваги представлено матеріали з теми. Пропонуємо ознайомитися й обговорити представлений матеріал на засіданнях циклових комісій.

Сподіваємося, що додаткова інформація сприятиме удосконаленню педагогічної компетентності та підвищенню ефективності освітнього процесу.

Відеоматеріали з теми за посиланнями:

https://www.youtube.com/watch…

https://naurok.com.ua/post/…

https://www.facebook.com/…

https://www.youtube.com/…

http://navchannaikt.blogspot.com/…

Наукові публікації з теми за посиланнями:

http://elibrary.kubg.edu.ua/…

http://journals.uran.ua/…

https://www.cuspu.edu.ua/images/…

https://elib.institutemvd.by/…

file:///C:/Users/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9/Downloads/vkp_2014_10_7.pdf

Актуалізація теми

Сутність технології візуалізації навчального матеріалу полягає в єдності методичних прийомів включення в навчальний процес візуальних моделей; систематичного використання візуальних моделей одного виду або їх поєднання; навчання здобувачів освіти прийомам раціональної обробки інформації та її когнітивно-графічного уявлення. (Терещенко С. П.,  Гафіатуліна І. В., Вісник Науково-методичного центру навчальних закладів сфери цивільного захисту №27; 2017)

Необхідність візуалізації навчальної інформації обумовлена особливостями мислення сучасного студента, а саме: здатністю до швидкого переключення уваги та до швидкої обробки інформації; переважання сприйняття графічної інформації, і водночас, непристосованість до сприйняття лінійної й однорідної інформації, в тому числі великих книжкових текстів.

Сучасними формами візуалізації навчального матеріалу є: опорні конспекти, фрейми, логічно-символьні моделі, блок-схеми, граф-схеми, динамічні моделі, ментальні карти, інтерактивні стрічки часу, інтернет-меми, хмари тегів.

Глосарій теми

Візуальний – той, який здійснюється безпосередньо очима (Бусел, 2005: 186); вироблений неозброєним оком або за допомогою оптичних приладів (Мельничук, 1974: 160); безпосередньо сприйманий зором, простим чи озброєним оком (Бибик, Сюта, 2007: 107).

Технологія візуалізації навчальної інформації – система, яка включає: комплекс навчальних знань; візуальні способи їхнього представлення; візуально-технічні засоби передачі інформації; психологічні прийоми використання та розвитку візуального мислення в процесі навчання.

Ментальні карти (інтелект-карти) – спосіб зображення процесу загального системного мислення за допомогою схем, який використовується для створення, візуалізації, структуризації та класифікації ідей, а також як засіб для навчання, організації, вирішення завдань, ухвалення рішень, при написанні наукових публікацій тощо (Терещенко, 2012). Використання ментальних карт на заняттях сприяє: унаочненню та презентації навчальних матеріалів; швидкому опрацюванню великих об’ємів інформації; зручному запам’ятовуванню основних термінів, понять, формул тощо; розвитку асоціативного мислення; розробці проектів та планів дій; прийняттю рішень (Дубовик В.В. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. Випуск 1 (126). Серія: Педагогіка. Одеса, 2019).

Мем (інтернет-мем) – будь-яка дотепна коротка інформація (фраза, зображення, звукоряд, відео) іронічного характеру, яка відтворює певне ставлення до певних подій чи обставин та поширюється в інтернеті. Є ефективним засобом зацікавленості студентів навчальним матеріалом і методом підтримання уваги.

Принципи створення інтернет-мемів: інформаційний складник (в основі мему може бути певна фраза, спірне питання, формула, афоризм тощо); емоційний складник (сенс мему – гумор, емоційна близькість поєднання зображення та текстового складника); парадокс, новий сенс загальновідомого (доцільно використовувати гру слів, оксюморони, метафори чи переносне значення слів, тобто ситуації, коли певне словосполучення набуває нового нетипового значення).

Інтерактивні стрічки часу – інтернет сервіси призначені для відображення історичних подій із додаванням фото, аудіо та відеоматеріалів (Освітній тренд: використання інтернет-мемів на уроках, 2019).

Переваги інтерактивних стрічок часу: нову інтерактивну стрічку часу можна створити в 4-5 кроків; для її створення можна імпортувати дані з Google Maps, YouTube, Google Docs тощо; сервіс має інтуїтивно зрозумілий інтерфейс; значний діапазон налаштувань фону, кольорів, форматів доданих матеріалів, розміщення та відображення інформаційних блоків; у більшості випадків, окрім власного проекту, можна у вільному доступі переглядати  розроблені проекти, які були створені іншими користувачами; створену часову стрічку можна експортувати в найбільш популярні соціальні мережі, вбудовувати у власний сайт або завантажувати файл в одному із багатьох доступних форматах (9 прийомів візуалізації для використання на уроці, 2019).

Хмара тегів (хмара слів, або зважений список, представлена (‒ий) візуально) – це візуальне подання списку категорій (або тегів, також званих мітками, ярликами, ключовими словами, тощо). Теги найчастіше являють собою окремі слова та важливість кожного ключового слова позначається розміром шрифту або кольором. Таке подання зручне для швидкого сприйняття і розподілу термінів за популярністю.

Переваги використання хмари слів у навчанні пов’язані з тим, що:  готову хмару тегів можна запропонувати студентам або дати можливість їм самостійно її скласти до теми чи змістового модуля; хмару тегів можна використовувати як опорний конспект; можна використовувати для перевірки, контролю та самоконтролю знань

Кроссенс— це асоціативна головоломка, сучасний методичний прийом візуалізації навчального матеріалу та засіб розвитку логічного і творчого мислення особистості. Щоб розв’язати кроссенс, необхідно встановити будь-які асоціації між сусідніми зображеннями https://www.youtube.com/watch?v=hdzOFkePfw0&ab… .

Буктрейлер (від англ. trail — «тягти», утвореного від іменника «слід») — це сучасна форма реклами книги, новий жанр рекламно-ілюстративного характеру, який поєднує літературу, візуальне мистецтво та Інтернет-технології. За формою виконання: повноцінний відеоролик та слайд-шоу. 

Мультимедіа-наочність – це змодельована з навчальною метою інтерактивна композиція з мультимедіа-образів та гіпертексту, що містить  компоненти мультимедіа-візуалізації: візуальний ряд, звуковий ряд, комп’ютерне відео.

Основні властивості мультимедіа-наочності: гнучкість, адаптивність до користувача, інтерактивність, когнітивність, інсценоване подання інформації, синтезоване середовище, сучасність, яка підвищує інтерес до такого виду діяльності.

Навчальна мультимедіа-презентація – це цифрове представлення навчального матеріалу, в якому зміст навчальної інформації подається у вигляді слайдів в інтерактивній мультимедіа-формі, які об’єднані певною темою й єдиним дизайном; темпом демонстрації яких керує викладач, супроводжуючи відеослайди коментарями, поясненнями тощо. Навчальний матеріал в мультимедіа-презентації подається в формі мультимедіа-представлення, яке розраховане на інтелектуальне й емоційне сприйняття.

Переваги мультимедійних навчальних занять: допомагають засвоїти базові знання з предмета, систематизувати засвоєні знання, сформувати навички самоконтролю та мотивацію до навчання в цілому.  

Скрайбінг (англ. scribe робити екскіз, нарис) – це технологія візуалізації, яка забезпечує відображення ключових моментів змісту навчального матеріалу (властивостей об’єкта навчання, його внутрішніх і зовнішніх зв’язків) шляхом використання простих графічних елементів (малюнків, піктограм, символів, слів, схем, діаграм), що послідовно створюються на екрані відповідно до її усного викладу (або аудіоряду) (Білоусова Л., 2016). При розробці скрайб-презентації використовують хмарні сервіси: SparcolVideoScribe (www.sparcol.com), PowToon (www.powtoon.com), GoAnimate (www.goanimate.com), Plotagon (www.plotagon.com) (Білошапка Н., 2018)

Скрайбінг-фасилітація (допомагати, полегшувати, сприяти) – це переклад інформації зі словесної форми у візуальну та фіксування її у режимі реального часу, супроводження розповіді схематичними малюнками, графіками, діаграмами в реальному часі. Такий формат практикується під час практичних занять (приклад  https://youtu.be/mEitdkL3yYM).

Відеоскрайбінг – це короткі яскраві відеопояснення з певних питань, які супроводжуються схематичними малюнками. Класичним прикладом такої візуалізації є принцип викладання ютуб-каналів (приклад  https://youtu.be/zobJcwcec_E) (Сидорчук Н., 2016).

 

Print Friendly, PDF & Email