Вибіркові дисципліни для здобувачів освіти ОС Бакалавр

Галузь знань – 22 Охорона здоров’я
Спеціальність – 226 Фармація, промислова фармація
Освітньо-професійна програма – Фармація
Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський)
Ступінь  вищої освіти – бакалавр

Print Friendly, PDF & Email