Коледж сьогодні

y-story-ya-Kolledzh-NFaU-3Фаховий коледж Національного фармацевтичного університету – державний заклад фахової передвищої освіти, який здійснює підготовку фахівців галузі знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація».

Освітні програми освітньо-професійного ступеня – фаховий молодший бакалавр:

Освітня програма початкового рівня (короткого циклу) вищої освіти, ступінь  вищої освіти – молодший бакалавр.

  • «Фармація» (денна/заочна форми навчання), освітня кваліфікація молодший бакалавр фармації, промислової фармації.

Освітня програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, ступінь вищої освіти – бакалавр.

  • «Фармація» (денна/заочна форми навчання), освітня кваліфікація бакалавр фармації, промислової фармації.

 

Фаховий коледж є структурним підрозділом Національного фармацевтичного університету.

Освітня діяльність здійснюється на основі базової та повної загальної середньої освіти за очною (денною) та заочною формами навчання. Випускники, які навчаються на основі базової загальної середньої освіти, разом з дипломом отримують свідоцтво про повну загальну середню освіту.

Контингент студентів – 539 осіб (денне відділення – 252, заочне відділення – 287), які навчаються на 3 відділеннях коледжу:

  • фармацевтичне №1
  • фармацевтичне №2
  • заочне

Освітній процес здійснюють 32 педагогічних працівника, серед яких:

  • 7 кандидатів наук,
  • 3 доценти,
  • 30 спеціалістів вищої категорії,
  • 19 методистів,
  • 8 старших викладачів.

В освітньому процесі акцентується увага на розвитку професійних компетентностей майбутніх фахівців із урахуванням специфіки майбутньої практичної діяльності.

Навчання здійснюється на засадах студентоцентрованого підходу з використанням особистоорієнтованих педагогічних технологій. Всі заняття викладаються державною мовою.

Матеріально-технічна база лабораторій і кабінетів, їх технічний стан відповідають ліцензійним вимогам. Розвинена високотехнологічна бібліотечно-інформаційна система, яка має власну базу даних за фармацевтичним напрямом, створює комфортні умови для самостійної роботи студентів у читальній залі.

У коледжі працює кафе харчувального комплексу – це соціально-орієнтовний заклад надання раціонального, корисного і, насамперед, доступного харчування.

На території коледжу знаходяться два гуртожитка з комфортними умовами проживання, що дає можливість забезпечити іногородніх студентів місцями проживання в повному обсязі.

Випускники коледжу, маючи міцний запас знань, продовжують здобувати вищу освіту в університетах за скороченими термінами навчання (Національний фармацевтичний університет, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харківський національний університет ім. Каразіна, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова тощо).

 

 

Print Friendly, PDF & Email