Коледж сьогодні

 

y-story-ya-Kolledzh-NFaU-3Фаховий коледж Національного фармацевтичного університету – державний заклад освіти, який готує фахівців галузі знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація».

Освітні програми освітньо-професійного ступеня – фаховий молодший бакалавр:

Освітня програма початкового (короткого циклу) рівня вищої освіти, ступінь  вищої освіти – молодший бакалавр.

 • «Фармація» (денна/заочна форми навчання), кваліфікація молодший бакалавр фармації.

Освітня програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, ступінь вищої освіти – бакалавр.

 • «Фармація» (денна/заочна форми навчання), кваліфікація бакалавр фармації.

 

Фаховий коледж є структурним підрозділом Національного фармацевтичного університету.

Освітня діяльність здійснюється на основі базової та повної загальної середньої освіти за очною (денною) та заочною формами навчання. Випускники, які навчаються на основі базової загальної середньої освіти, разом з дипломом отримують атестат про повну загальну середню освіту.

Контингент студентів – 761 особа (денне відділення – 520, заочне відділення – 241), які навчаються на 4 відділеннях коледжу:

 • фармацевтичне №1
 • фармацевтичне №2
 • хіміко-технологічне
 • заочне

Освітній процес здійснюють 57 педагогічних працівників, серед яких:

 • 8 кандидатів наук,
 • 2 доценти,
 • 47 спеціаліста вищої категорії,
 • 20 методистів,
 • 16 старших викладачів,
 • 2 аспіранта.

В освітньому процесі акцентується увага на розвитку професійних компетентностей майбутніх фахівців із урахуванням специфіки майбутньої практичної діяльності.

Навчання здійснюється на засадах студентоцентрованого підходу з використанням особистоорієнтованих педагогічних технологій. Всі заняття викладаються державною мовою.

Матеріально-технічна база лабораторій і кабінетів, їх технічний стан відповідають ліцензійним вимогам. Розвинена високотехнологічна бібліотечно-інформаційна система, яка має власну базу даних за фармацевтичним напрямом, створює комфортні умови для самостійної роботи студентів у читальній залі.

У коледжі працює кафе харчувального комплексу – це соціально-орієнтовний заклад надання раціонального, корисного і, насамперед, доступного харчування.

На території коледжу знаходяться два гуртожитка з комфортними умовами проживання, що дає можливість забезпечити іногородніх студентів місцями проживання в повному обсязі.

Випускники коледжу, маючи міцний запас знань, продовжують здобувати вищу освіту в університетах за скороченими термінами навчання (Національний фармацевтичний університет, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харківський національний університет ім. Каразіна, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова тощо).

 

Print Friendly, PDF & Email