Національного фармацевтичного університету

Іноземним студентам

shar_pokrytij_flagami_mira1

Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства у Коледжі НФаУ

Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”, “Про закордонних українців”, Указом Президента України від 25 березня 1994 року № 112 “Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації”, постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року № 136 “Про навчання іноземних громадян в Україні” (зі змінами) та від 11 вересня 2013 року № 684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 11 грудня 2015 року № 1272). Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, приймаються на навчання на підставі направлень Міністерства освіти і науки України в межах обсягу державного замовлення.

Іноземці, які здобули повну загальну середню освіту у закордонних школах з вивченням української мови, та закордонні українці, статус яких підтверджено посвідченням закордонного українця, зараховуються у межах установлених квот до вищих навчальних закладів України за співбесідою з предметів, передбачених Правилами прийому за рекомендаціями дипломатичних установ України за кордоном або українських національних культурних товариств.

Коледж НФаУ проводить прийом на навчання іноземних громадян відповідно до витягу ВО №00201-020101 з Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

Іноземні громадяни приймаються без обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

Прийом іноземних громадян на навчання здійснюється на підставі:

·        міжнародних договорів України;

·        загальнодержавних програм;

·        договорів, укладених НФаУ з юридичними та фізичними особами.

Прийом документів іноземних громадян проводиться з 12 липня до 25 жовтня 2018р.

Оформлення запрошення на навчання (денна та заочна форма навчання)

Для навчання в Коледжі НФаУ необхідно отримати «Запрошення на навчання». Для цього потрібно по е-mail або по факсу надіслати копію паспорта, копію свідоцтва про народження, копію сертифіката про закінчення середньої школи та дозвід на обробку персональних даних (в разі наявності диплома про середню спеціальну освіту або початкову вищу – копію диплома з додатком).

Запрошення оформлюються в навчальному закладі з травня 2018 року.

Отримання візи в Україну

Для отримання візи в Україну необхідно надати в посольство України «Запрошення на навчання» і документи для вступу.

Іноземні громадяни подають до приймальної комісії такі документи:

1. анкету встановленого зразка;

2. оригінал документа (або його нотаріально завірену копію) про освіту із зазначенням одержаних з навчальних дисциплін оцінок (балів);

3. свідоцтво про закінчення підготовчого факультету (для навчання російською або українською мовою);

4. медичний сертифікат про відсутність ВІЛ-інфекції, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;

5. медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не пізніше, ніж за два місяці до від’їзду на навчання в Україну;

6. страховий поліс з надання екстреної медичної допомоги (крім іноземців, що прибули з країн, з якими укладені угоди про безоплатне надання екстреної медичної допомоги);

7. копію документа про народження;

8. 8 фотокарток розміром 30х40 мм;

9. академічну довідку (для студентів, переведених з інших ВНЗ);

10. паспорт або інший документ, що посвідчує особу та громадянство.

 Зазначені в пунктах 2, 4, 5 документи повинні бути засвідчені відповідно до законодавства країни їх видачі та легалізовані у встановленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними угодами України.

Іноземні громадяни із дальнього зарубіжжя беруть участь у конкурсі за результатами співбесіди з хімії та російської мови, а іноземні громадяни ближнього зарубіжжя проходять співбесіду з хімії,  та зараховуються до Коледжу НФаУ на підставі укладеного договору.

Подання документів для отримання посвідки на тимчасове проживання іноземного громадянина в Україні, який прибув до Коледжу НФаУ з метою навчання, проводиться в ГУДМС на підставі письмового звернення навчального закладу, який дав згоду на навчання або одержав відповідне направлення Міністерства освіти і науки України. Звернення подається до ГУДМС не пізніше 24 доби з дня перетинання кордону.

Іноземці, які вступають на навчання до Коледжу НФаУ для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються не пізніше 15 листопада на підставі наказів про зарахування, що верифікуються в Єдиній базі.

Print Friendly, PDF & Email